Το συντονισμό της επιτροπής έχει αναλάβει για το πρώτο εξάμηνο του 2021 η κ. Ρ. Λάββα. Η Επιτροπή τελεί τα καθήκοντα της με εξ αποστάσεως συνεδριάσεις, λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί λόγω COVID-19. Στις συνεδριάσεις της Ε.Ι.Φ. συμμετέχει ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του ΕΜΠ, Καθηγητής Δρόσος Γκιντίδης.

Η Ε.Ι.Φ. είναι ανοικτή στην επικοινωνία με όλα τα Μέλη της Πολυτεχνειακής κοινότητας (Μέλη ΔΕΠ, φοιτητές/τριες, Ερευνητικό, Τεχνικό και Διοικητικό Προσωπικό) για θέματα των αρμοδιοτήτων της.